Kaartleggen

0 Verfügbar

0 Besetzt


  Kaartleggen is nog steeds omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Mensen vragen zich af hoe het mogelijk is dat de kaarten zogezegd met ons kunnen ‘spreken’. En het is des te fascinerender om vast te stellen dat een ervaren kaartlegger bovendien in staat is, om via de kaarten uitspraken te doen over heden, verleden en toekomst. We zouden nu graag een tipje van de sluier die het mysterie van het kaartleggen omgeeft, voor u willen optillen in zoverre dat we u tonen wat de oorsprong van het kaartleggen is, hoe het eigenlijk in zijn werk gaat, welke verschillen er bestaan tussen de kaartendecks en welk type gebeurtenissen of welk soort hulp u van de kaarten mag verwachten.

  Als kaartspel vinden de waarzeggerijkaarten hun oorsprong, net als zovele spelen, in China. Het kaartspel zelf komt dan weer voort uit het dobbelspel. Het kaartleggen en het orakel zijn dus nauw met elkaar verwant, zoals men hier duidelijk kan zien. In de 13de eeuw waaide het kaartspel dan naar Europa over, waar het in het begin als het „spel van de duivel“ beschouwd werd. Maar toen de adel zich tot het spel aangetrokken voelde, werd het plots bon ton om het spel te spelen.

  De kunst van het kaartleggen werd overigens voor het eerst door de zigeuners, die de kunst van het duiden van de kaarten en de waarzeggerij met behulp van speelkaarten al heel vroeg onder de knie hadden, uit het Oosten in Europa ingevoerd. In de 18de eeuw was Madame Lenormand, die trouwens de naar genoemde kaarten uitgevonden heeft, was een beroemde waarzegster. Ze werd beroemd nadat ze, onder andere met behulp van het kaartleggen ook de val van keizer Napoleon voorzien had. Tot haar doorluchtige klantenkring behoorden onder andere ook keizerin Josephine en het boegbeeld van de Franse Revolutie, Maximilien Robbespierre.

  Tot op de dag van vandaag houdt de waarzeggerij door middel van het kaartleggen ons in de ban, we zijn immers telkens weer verrast door de trefzekerheid die een geoefende en ervaren kaartlegger bij de duiding ervan aan de dag legt. U hebt u vast al wel afgevraagd waarom er zo’n veelvoud is aan waarzeggerijkaarten en hoe die kaarten dan wel onderling verschillen. Ook dit geheim van het kaartleggen zouden we graag voor u uit de doeken doen, en daarom stellen we u hierna een kort overzichtje voor van de gangbare kaartendecks, om onnodige verwarring uit de wereld te helpen.

  Tarot, iedereen heeft er al wel van gehoord, velen hebben het ook al gezien, maar wat doet tarot nou precies? Enkelen menen dat kaartleggen door middel van tarot zijn oorsprong vindt in het antieke Egypte. Er is echter een gangbaarder mening, namelijk die dat tarot zich in de 14 de eeuw ontwikkeld heeft uit de skaatkaarten. De tarotkaarten, en dan vooral de 22 Grote Arkanen, zijn symbolen die het onderbewuste weergeven. De beroemde psychoanalyticus C.G. Jung erkende reeds de betekenis van tarot voor de algemene psychologie.

  Door het kaartleggen zien wij beelden van het collectieve onderbewustzijn. Om terug te keren naar het praktische niveau, moet gezegd worden dat elke tarotkaart een zinnebeeld toont dat voor een eigenschap of een gebeurtenis staat. De „hogepriesteres“ stelt bijvoorbeeld onze innerlijke wijsheid voor. Hoe werkt het kaartleggen bij tarot nu eigenlijk? Het kaartendeck telt 22 grote en 56 kleine Arkanen. De grote Arkanen kunnen ons iets leren. De kleine Arkanen zijn onderverdeeld in vier kleurenrijen met telkens 10 cijferkaarten en 4 zogenaamde „Hofkaarten“. Elke kleurenrij met het bijbehorende symbool stelt bepaalde basisprincipes van het gedrag voor. Bij het kaartleggen geven de afzonderlijke kaarten een boodschap door en willen u uitnodigen om uzelf eens beter te bekijken, of ze tonen u welke weg u op dit moment moet inslaan.

  Ze kunnen u echter ook tonen hoe u een juk kunt afwerpen. Het kaartleggen met tarot geeft u antwoord op de vragen „Waar voert mijn weg mij heen, hoe moet ik me oriënteren?“. Tarot kan u een diepgaand inzicht in uw psyche verlenen, in uw afgronden en angsten, maar het kan u ook kansen bieden. Tarot kan u echter ook tonen hoe het bijvoorbeeld met uw relatie gesteld is. Aan de hand van verschillende legpatronen, waarmee „gewerkt“ wordt bij het kaartleggen, krijgt de geoefende kaartlegger inzicht in uw levenssituatie en kan hij u de weg uit een crisis tonen, u helpen bij het nemen van beslissingen en in het algemeen, u tonen welke weg voor u de beste is.

  De bekendste tarotkaarten zijn de Rider-Waite-Tarot en de Crowley-Tarot, die zich eigenlijk slechts van de traditionele tarot onderscheiden als een manier van kaartleggen, waarbij de kaarten andere voorstellingen tonen. Nog andere waarzeggerijkaarten die zeer geliefd zijn, zijn de Lenormandkaarten die, zoals reeds gezegd werd, teruggaan op de Franse waarzegster Madame Marie Lenormand. De kaarten op zich komen voort uit de oorspronkelijke tarot. Het kaartendeck telt 36 kaarten, die telkens uitgerust zijn met veelzeggende beelden.

  Bij het kaartleggen helpen de beelden, die scènes uit het normale leven voorstellen in die direct op ons inwerken, de kaartlegger bij de verklaring en de interpretatie. Zo is bijvoorbeeld de basisbetekenis van ‘Wolken’ onduidelijkheden, die van de “Slang” verwikkelingen. Bij het kaartleggen worden de omliggende kaarten bij de duiding betrokken en kunnen ze de basisbetekenis van de kaarten beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs omkeren. In tegenstelling tot de tarot, kunnen concrete gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een goed bericht, bij het kaartleggen afgelezen worden.

  De Kipperkaarten zijn waarzeggerijkaarten, die vermoedelijk vernoemd zijn naar Susanne Kipper, die deze rond 1873 zou ontworpen hebben. Een Kipper-deck bestaat uit 36 genummerde kaarten waarop telkens een persoon of een gebeurtenis afgebeeld staat. Typisch voor de Kipperkaarten is het veelvoud aan personenkaarten, die mensen uit de omgeving van de vraagsteller afbeelden, resp. karaktereigenschappen of situaties waarin hij zichzelf bevindt. Als ondersteuning bij het kaartleggen, helpt het dat de beelden rechtstreeks situaties weergeven, zoals bijvoorbeeld de kaarten ‘reis’, treurig bericht’ of ‘aangename brief’ aantonen.

  Om de lijst te zien van de beschikbare paragnosten klik hier