Astroloog

0 Verfügbar

0 Besetzt


  Wat weet u eigenlijk over astrologie? Waarschijnlijk dat het om een vrij oude wetenschap gaat en dat het iets te maken heeft met ons lot, dat in de sterren geschreven staat. Dan zouden we u toch graag een en ander verduidelijken inzake astrologie. Wij zouden u graag tonen hoe de astrologie ontstaan is en vooral wat ze allemaal kan, welke invloed zij op uw leven kan hebben.

  De vroegste wortels van de astrologie vinden we terug in Mesopotamië. In 2000 voor Christus gaven de Sumeriërs die, nadat ze al gedurende meerdere eeuwen de blik naar de hemel hadden gericht om de sterrenconstellaties te bestuderen, de sterrenbeelden een naam, en wel die van de goden: Maan, Zon, Venus, Mercurius, Mars, Jupiter en Saturnus. Men ging er namelijk van uit dat het precies deze goden waren die de sterren in beweging zetten.

  Al heel vroeg, bij wijze van spreken als het kiemende zaadje van de toekomstige astrologie, erkenden de sterrenkundigen dat er verbanden waren tussen de positie van de sterrenconstellaties en de gebeurtenissen op aarde. Maar het zou nog tot de 5de eeuw voor Christus duren, tot de Babylonische geleerden zich aan de studie van de wetmatigheden van de hemelsbewegingen zouden wijden. Al heel gauw waren de Babyloniërs in staat de astronomische constellaties vooruit te berekenen.

  Dit luidde de geboorte van de astrologie, resp. van de individuele geboorteastrologie, in. De verdere uitbreiding en ontwikkeling vindt dan plaats in het oude Griekenland en bij de Romeinen. Misschien vindt u het wel interessant om weten dat, volgens de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten, de drie wijzen astrologen waren.

  Aan de hand van de sterrenconstellatie kwamen ze erachter dat Jezus van Nazareth geboren was. Na de val van het Romeinse Rijk is het dan plots stil geworden rondom de astrologie. In de Renaissance echter kende ze een gevierde herontdekking, nadat de Arabieren haar naar Europa hadden gebracht. De astrologie herwon haar hoge aanzien en werd zelfs met belangstelling vanuit wetenschappelijke hoek gevolgd, het feit dat universiteiten zelfs een leerstoel in deze wetenschap voorzagen, is daarvoor afdoende bewijs.

  Enkele van de belangrijkste en meest vooraanstaande astrologen uit die dagen waren Copernicus, Keppler en Paracelsus. Van het einde van de 17de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw kende de astrologie dan een donkere periode. In die dagen werd de astrologie namelijk als bijgeloof beschouwd, maar in de 20ste eeuw krijgt de horoscoopwetenschap god zij dank weer vaste voet aan de grond en de interesse voor en het vertrouwen van de mensen in deze leer neemt gestaag toe.

  Terug naar de vraag wat de astrologie eigenlijk voor „extra’s“ kan aanbieden en wat ze voor u kan doen. Wanneer u raad vraagt aan een astroloog, zal die eerst en vooral uw individuele horoscoop trekken, dat betekent een horoscoop op basis van uw persoonlijke, individuele gegevens. Wat hij daarvoor nodig heeft zijn natuurlijk uw geboortedatum, uw geboorteplaats en het uur van uw geboorte. (tip: wanneer u dat niet weet, kan u dat navragen op het gemeentehuis of het stadhuis).

  In deze tijden van computertechniek hebt u dat binnen enkele seconden in handen, en dan kan een van onze geschoolde en ervaren consultants, die bedreven zijn in de leer van de astrologie, al voor u aan de slag. We geven u nu een klein overzicht van de horoscopen die u kan laten trekken. De individuele horoscoop kan u tonen, wat uw zwakke en sterke punten zijn, wat uw talenten en kwaliteiten zijn.

  Aan de hand van de astrologie kan men het milieu van de vroege kindertijd leren kennen, de problemen met vader/moeder en de daaruit volgende latere psychische blokkades onderkennen, die heel vaak ook onze houding in een relatie met een partner beïnvloeden en die dikwijls tot problemen leiden. Natuurlijk kunnen onze geschoolde astrologen u ook de weg tonen om deze blokkades met succes op te heffen.

  Aangezien de horoscoop opgedeeld is in 12 „huizen“, dat wil zeggen 12 gebieden van het leven, kan de expert herkennen, welke ervaringen of algemene themata we bijvoorbeeld op het gebied van de relatie doormaken, welke uitdagingen we op ons levenspad zullen tegenkomen, hoe wij op andere mensen overkomen of nog wat onze echte doelen in dit leven zijn. Aan de hand van uw individuele horoscoop kan u dus, om het kort en bondig te zeggen, een overzicht van uw ‚levensprogramma’ vinden.

  De astrologie toont u waar uw kansen liggen, welke problemen en zwakheden u moet overwinnen om gelukkig te worden, om een ‚heel mens’ te worden. Ze geeft antwoorden op de vraag: „Tot welke persoonlijkheid moet ik me in dit leven idealiter ontwikkelen?“ Naast de zojuist getrokken individuele horoscoop, zijn er nog andere soorten horoscopen, aan de hand waarvan de astrologie intensief op een bepaald thema door kan gaan.

  Wanneer de astroloog uw beroepshoroscoop trekt, kan hij vertellen welke professionele basistalenten en neigingen er voorhanden zijn. Hij kan u tonen in welke beroepen u succes kan hebben en waar u aan zelfontplooiing kan doen. Met zijn kennersblik kan hij, met behulp van de astrologie, onmiddellijk zien of een carrière u gelukkig zal maken, of u pas tot rust zal komen wanneer u zelfstandige geworden bent of dat u toch liever kiest voor de veiligheid van een baan als loontrekkende.

  In de zogenaamde relatiehoroscoop wordt duidelijk waar het in uw relatie eigenlijk allemaal om draait. De astrologie kan u duidelijkheid verschaffen omtrent de gevoelens of gedragingen die u bij uw partner oproept. Hij geeft een antwoord op de vragen „Wat wil mijn partner van mij, wat zijn zijn of haar wensen, wat stelt hij of zij zich bij een relatie voor?“.

  De astroloog kan bovendien herkennen, of er in de relatie projecties aanwezig zijn, dat wil zeggen of de partner bijvoorbeeld in zijn partner zijn moeder herkent, die hem in zijn kindertijd met haar liefde verstikte en voor wie hij bijgevolg op de vlucht slaat. Dankzij de astrologie kan u ook aan de weet komen, of de kansen op een langdurige relatie goed staan of dat de omstandigheden eerder een voedingsbodem zijn voor pure vriendschap. De astrologie kan u vertellen hoe goed u met uw partner overweg kunt, dat betekent op welke punten u het met elkaar eens bent, wat u langdurig kan binden.

  Wanneer de astroloog bij u constellaties vaststelt die een crisis of een scheiding kunnen betekenen, zal hij u dat ook zeggen, en zal hij u vertellen gedurende welke periode u voorzichtig moet zijn, tijdens welke periode er in de relatie problemen kunnen optreden. Het spreekt vanzelf dat, voor het opstellen van een individuele horoscoop, de astroloog naast uw gegevens ook de persoonlijke gegevens van uw partner nodig heeft.

  Hebt u nog geen relatie, maar werpt u graag een blik in de toekomst en wil u graag uitzoeken wat de kansen zijn dat die flirt in de toekomst uitgroeit tot een hechte relatie, kan u zich met die vraag natuurlijk ook tot de astrologie wenden.

  Wil u graag weten wat u dit jaar te wachten staat, dan kan onze astroloog een zogenaamde solaire horoscoop trekken of uw transits (dat wil zeggen de huidige stand van de sterren ten opzichte van de stand van de sterren op het tijdstip van uw geboorte) onderzoeken. U verneemt dan wanneer Venus voor u gunstig staat en wanneer de sterren gunstige vooruitzichten voor een relatie aangeven.

  De astrologie zal u aangeven wanneer u een carrièrewissel moet overwegen, wanneer uw zielsleven in een dip zit en u alles misschien te zwart inziet, omdat de aspecten van Saturnus te veel uitdagen. U kan van de astroloog vernemen welk tijdstip het meest geschikt is om een zaak op te starten en welk tijdstip dat helemaal niet is. Ook dat kan de astrologie.

  Wat het thema reïncarnatie aangaat, moeten we zeggen dat veel astrologen zich nu ook met dit deelgebied bezighouden en de leer van karma en wedergeboorte in hun analyse en hun raadgevingen betrekken, wanneer de klant dit wenst. Aan de hand van bepaalde planetenconstellaties of op basis van de zogenaamd maanknooppuntas, wordt bepaald welke karma „rugzak“ we uit een vroeger leven in dit leven meegebracht hebben en welke leerdoelen daaruit voor dit leven voortvloeien.

  Heel algemeen gezegd, kan de astrologie de kansen en de gevaren, maar ook de perioden waarin ze optreden, aanduiden. Hoe wij met de themata waarmee we geconfronteerd worden omgaan, is enkel en alleen onze zaak. De consultant kan u helpen om de uitdagingen aan te gaan, hij kan u vertellen hoe u de uitdagingen tegemoet treedt, aangezien hij een concreet beeld van uw karakter voor ogen heeft, dankzij uw persoonlijke horoscoop. Door middel van de astrologie kan hij u ook vertellen wanneer de donkere wolken in een bepaald gebied verder trekken en uw leven er weer zonnig uitziet.

  En denk erom, de sterren zorgen ervoor dat u geneigd bent iets te doen, ze dwingen u er echter niet toe. Onze astrologen willen u in ieder geval graag actief ondersteunen uw mogelijkheden te onderkennen en ze ten volle te benutten, ze willen u helpen uw leven en uw relaties met uw medemensen zo goed mogelijk vorm te geven en, niet in het minst, u de weg tonen naar een rijkelijk gevuld leven.

  Om de lijst te zien van de beschikbare paragnosten klik hier